...Và những con số

Ngày

thành lập

01/03/2007

Tổng

trọng tải

163,000

DWT

Tổng số

Nhân sự

300

Vận chuyển

gần 04 triệu

tấn/năm