...Và những con số

Ngày

thành lập

01/03/2007

Tổng

trọng tải

135,000

DWT

Tổng số

Nhân sự

300

Vận chuyển

hơn 03 triệu

tấn/năm